TH | EN

โปรแกรม ปรึกษา บทความ/ถามตอบ นัดหมาย ประชาสัมพันธ์ ติดต่อเรา

divana anti-aging

เวชศาสตร์แห่งการชะลอวัย หรือเวชศาสตร์อายุรวัฒน์ หมายถึงศาสตร์แห่งการป้องกันโรคและทำให้อายุขัยของมนุษย์ยืนยาวขึ้น ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีทางการแพทย์อันทันสมัย มาใช้ในการบำบัดรักษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ที่ต้องการมีอายุยืนยาวและมีสุขภาพที่ดี ที่สำคัญมิใช่การมีอายุยืนยาวและอ่อนเยาว์จากภายนอกด้วยการเสริมความงามเท่านั้น แต่เป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและการดูแลตัวเอง เพื่อให้มีสุขภาพที่ดีทั้งภายในและภายนอกด้วย

 

กระแสนิยมของ Anti-Aging

ในปัจจุบันของผู้ที่สนใจดูแลรูปร่างหน้าตาและสุขภาพทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้ดูอ่อนเยาว์และสมบูรณ์แข็งแรง ซึ่งยึดถือปรัชญาของการใช้ธรรมชาติบำบัด เป็นแรงบันดาลใจอันสำคัญในการทำให้ divana clinic นำเอาแนวทางดังกล่าวมาพัฒนา จนกลายเป็นแนวทางของตนเอง ที่เรียกว่า Natural Anti-Aging โดยมุ่งผสมผสานเวชศาสตร์แห่งการชะลอวัยเข้ากับหลักการโฮมีโอพาธีย์และการปรนนิบัติตนเองแบบองค์รวม หรือโฮลิสติก แคร์ อย่างกลมกลืนและมีประสิทธิภาพ ภายใต้แนวคิดของความปลอดภัย ทันสมัย และเชื่อถือได้

 

หลักการแห่งโฮมีโอพาธีย์
The principle of homeopathy

จากความหมายของ Anti-Aging ที่ครอบคลุมถึงการปรับเปลี่ยน - พฤติกรรมและการดูแลตนเองเพื่อสุขภาพที่ดี มีอายุยืนยาว และอ่อนเยาว์นี้เอง เป็นจุดเริ่มต้นของค้นหาวิธีการในการดูแลปรนนิบัติตนเอง (Maintenance) โดยใช้ธรรมชาติบำบัดบนหลักการโฮมีโอพาธีย์ (Homeopathy) หรือการใช้สารที่มีความเหมือนกันสกัดจากพืชและสัตว์ มากระตุ้นให้ระบบของเซลล์ภายในร่างกายทำงานด้วยตัวของมันเอง เพื่อแก้ปัญหาความเสื่อมของเซลล์นั้น อันถือเป็นวิธีการรักษาและดูแลปรนนิบัติตนเองแบบองค์รวมหรือโฮลิสติก แคร์ (Holistic Care) ซึ่งประสานร่างกาย จิตใจ และอารมณ์เป็นหนึ่งเดียวกัน จนนำมาสู่แนวทางที่ divana clinic เรียกว่า Natural Anti-Aging